Tính Tiền Nước Sinh Hoạt Bậc Thang - Có Thay Đổi Giữa Kỳ

( Áp Dụng cho giá bán nước sạch từ ngày 01/10/2015 )


 Chỉ số cũ:
20  Ngày Đầu kỳ:
 12/09/2015 Tổng tiền trên hóa đơn
 710.200
 Chỉ số mới:
 60  Ngày Cuối kỳ:
 11/10/2015 Tính theo giá cũ
 531.552
 Số Hộ:
 1  Ngày Đổi giá:
 01/10/2015  Chênh lệch
 178.648
 M3 tiêu thụ:
 40 
 
 
 
 Cách tính sản lượng tiêu thụ:

 

 
 
Số ngày định mức
Số ngày dùng nước
Số ngày dùng nước giá cũ
Số ngày dùng nước giá mới
 M3 nước giá cũ
 M3 nước giá mới
 
 30 30 19 11 25

 15

 
 Tiền nước theo giá cũ:
    
 STTĐịnh mức tháng
Định mức KH
 Đơn giá
 M3 nước tiêu thụ
 Thành tiền(đồng)
 Tiền nước tính theo toàn bộ giá cũ
 M3 nước tiêu thụ
Thành tiền(đồng)
 1 10 6 5.020 6 30.120 10 50.200
 2 10 6 5.930 6 35.580 1059.300
 3 10 6 7.313 6 43.878 1073.130
 4 Còn lại
 Còn lại
 13.377 7 98.098 10 133.770
    Tổng 25 207.676 40316.400
    Thuế GTGT(10%)
 20.768 31.640.00
     Phí BVMT (5%)
 10.384 183.512.00
  
 Tổng cộng:
 238.827 531.552.00
 Tiền nước tính theo giá mới:
 
 
   
 STT Định mức tháng
 Định mức KH
 Đơn giá
 M3 nước tiêu thụ
 Thành tiền(đồng)
 110
 3

5.973

3

 17.919
 2 10 37.052
 3 21.156
 3 10 38.669
 3 26.007
 4Còn lại
 Còn lại
15.929
 6 90.264
    Tổng 15 155.346
    Thuế GTGT(10%)
15.535
     Phí BVMT (5%)
7.767
     Tổng Cộng
178.648
    

Tổng tiền

trên hóa đơn

710.200