TẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Sau khi sử dụng trình duyệt chuyển đến địa chỉ http://hddt.nshn.com.vn/
Sau đó chọn  =>
Nếu người dùng chưa đăng nhập, yêu cầu người dùng Đăng nhập bằng tài khoản đã được đăng ký trước đây.


 
Nhắp nút lệnh để tìm kiếm Hóa đơn của Kỳ và Năm hiện tại, nếu kỳ này Khách hàng chưa có Thông tin tin Hóa đơn (Hóa đơn chưa ký) thì xuất hiện thông báo


 
Để tìm kiếm Hóa đơn của Kỳ, Năm khác. Chúng ta chọn Kỳ và Năm rồi nhắp nút lệnh 
Ví dụ: Chọn Kỳ 7 Năm 2018. Rồi nhắp nút lệnh . Khi đó có kết quả sau:


 Nếu khách hàng chưa nộp tiền thì chỉ cho phép xem và Xem và In Giấy báo tiền nước như sau:


 
Để Tải Hóa đơn điện tử ngưởi dùng thực hiện các Bước sau:
1. Đối với trình duyệt Mozilla Firefox
Sau khi nhấn chuột vào , trình duyệt sẽ tải về dữ liệu hóa đơn điện tử như sau:


Nhấn nút "OK"  để tải về.


2. Đối với trình duyệt Google Chrome
Sau khi nhấn chuột vào , trình duyệt sẽ tải về dữ liệu hóa đơn điện tử như sau:
 
Nhấn phải chuột vào Download hoặc nhấn chuột vào ,  xong nhấn "Show in folder" để tìm đến file mới tải về.


3. Đối với trình duyệt Internet Explorer (IE)
Sau khi nhấn chuột vào , trình duyệt sẽ tải về dữ liệu hóa đơn điện tử như sau:

Nhấn nút "Save" để tài về.


Chú ý: Xảy ra lỗi không thể tải được hóa đơn điện tử do các trình duyệt thường được thiết lập mặc định chặn Pop-up Blocker.