UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                            

                                                                                                                 Hà Nội, ngày 11  tháng 7 năm 2023


THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh giá nước sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 
 
 

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng nước sạch sinh hoạt Công ty Nước sạch Hà Nội

 

Công ty Nước sạch Hà Nội trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách hàng trong công tác quản lý, sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn trong thời gian qua.

Căn cứ Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 07/07/2023 của UNBD Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Công ty Nước sạch Hà Nội trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc thực hiện quyết định điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

1. Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt

TT

Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt

Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt (đồng/m3)

Từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024

 

I

Hộ dân cư

 

 

 

1

Mức đến 10 m3/đồng hồ/tháng

 

 

 

 

Hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo

5.973

5.973

 

 

Hộ dân cư khác

7.500

8.500

 

2

Từ trên 10 đến 20 m3/đồng hồ/tháng

8.800

9.900

 

3

Từ trên 20 đến 30 m3/đồng hồ/tháng

12.000

16.000

 

4

Trên 30 m3/đồng hồ/tháng

24.000

27.000

 

II

Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; phục vụ mục đích công cộng

12.000

13.500

 

III

Hoạt động sản xuất vật chất

15.000

16.000

 

IV

Kinh doanh dịch vụ

27.000

29.000

 

Giá bán trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

 

2. Hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo căn cứ theo quyết định phê duyệt rà soát hàng năm của  UBND Thành phố Hà Nội.

- Hộ dân thuộc diện gia đình chính sách là: Hộ gia đình có thành viên là người có công với cách mạng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Để được thực hiện áp giá đúng quy định cho các hộ gia đình nêu trên, Công ty Nước sạch Hà Nội kính đề nghị Quý khách hàng phối hợp với Chính quyền địa phương  nơi cư trú cung cấp xác nhận thông tin hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo để gửi tới các Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch quản lý cấp nước địa bàn trước ngày 20/07/2023.

Công ty Nước sạch Hà Nội rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các Quý khách hàng.