THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH

- Căn cứ nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Căn cứ Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 19/09/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá bán nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Căn cứ Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 19/09/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-HĐTV ngày 20/09/2013 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội thông báo tới Quý khách hàng đơn giá thanh toán 1m3 nước sạch áp dụng từ ngày 1/10/2015 như sau:

1. Giá bán nước sạch cho đối tượng là hộ gia đình sử dụng vào mục đích sinh hoạt:

TT Mức sử dụng nước sinh hoạt của hộ dân cư (m3/tháng/hộ) Giá bán nước từ 01/10/2015 (đồng/m3)
1 Mức 10 m3 đầu tiên 5.973
2 Từ trên 10 m3 đến 20 m3 7.052
3 Từ trên 20 m3 đến 30 m3 8.669
4 Trên 30m3 15.929

Giá bán trên chưa có thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

2. Giá bán nước sạch cho các đối tượng là các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội

TT Đối tượng sử dụng Giá bán nước từ 01/10/2015 (đồng/m3)
1 Cơ quan hành chính sự nghiệp 9.955
2 Đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công cộng 9.955
3 Sản xuất vật chất 11.615
4 Kinh doanh dịch vụ 22.068

Giá bán trên chưa có thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

3. Các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp nước sạch thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định hiện hành

4. Thời gian các doanh nghiệp cấp nước áp dụng giá nước mới: từ ngày 01/10/2015. Lượng nước khách hàng sử dụng trước ngày 01/10/2015 áp dụng theo giá nước cũ.

Công ty Nước sạch Hà Nội kính báo và trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!