1. Nghị định 117 của Chính phủ về Sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
2. Nghị định 124 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 117
3. Quyết định 69 của UBND Thành Phố Hà Nội Ban hành quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn TP Hà Nội
4. Quyết định 17 của UBND Thành phố Hà Nội về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về sản xuất , cung cấp sử dụng nước sạch và bảo vệ các công trình cấp nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết Định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND TP Hà Nội
5. Quyết định 38 về ban hành giá bán nước sinh hoạt trên địa bàn TP Hà Nội
6. Quyết định 39 về phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn TP Hà Nội
7. Thông tư liên tịch 75 của BTC, BXD và BNNPTNT về Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn
8. Nghị định 51 của Chính phủ Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
9. Nghị định 04 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
10. Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
11. Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
12. Quyết định 20/2011/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế bàn giao, tiếp nhận quản lý công trình nhà ở, căn hộ và các hạng mục công trình xây dựng phụ trợ thuộc các khu chung cư phục vụ công tác tái định cư trên địa bàn Thành phố