Vào Quản trị -> Quản trị Thông tin -> Quản lý Nội dung -> Chọn Danh sách tài khoản chuyên thu của Các Xí nghiệp

để soạn thảo

Soạn xong nhắp chuột lên nút lệnh Lưu lại ở phía dưới màn hình để cất giữ