Nội dung câu hỏi: Hiện nay Công ty đã phát hành Hóa đơn điện tử tiền nước. Xin hỏi Hóa đơn điện tử tiền nước có liên hóa đơn không?
Câu trả lời:

Công ty Nước sạch Hà Nội trả lời câu hỏi của quý khách hàng như sau:

Hóa đơn điện tử  là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử do vậy không có khái niệm liên hóa đơn.

Công ty Nước sạch Hà Nội (Bên phát hành hóa đơn), Quý khách hàng (bên tiếp nhận hóa đơn) và Cơ quan thuế cùng khai thác dữ liệu trên một bản hóa đơn điện tử duy nhất.