Nội dung câu hỏi: Thế nào là nước đạt tiêu chuẩn?
Câu trả lời:


Nước đạt tiêu chuẩn ăn uống là nước có các thành phần chỉ tiêu chất lượng nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế qui định, tiêu chuẩn này áp dụng cho các đơn vị cung cấp nước có công suất từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên.