THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
Các hình thức thanh toán qua ngân hàng...
THANH TOÁN QUA CÁC ĐIỂM THU CỦA HAWACOM
các hình thức thanh toán tại các Xí nghiêp trực thuộc và các điểm thu của Hawacom...
CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN NƯỚC
- Tại các điểm thu - Qua phòng giao dịch, cổng thông tin trực tuyến của Ngân hàng - Qua các hình thứ...